المساعد الشخصي الرقمي

اعرض النسخة الكاملة : 3- الربط بين طريقتي التفاعيل والأرقامسلاف
07-10-2002, 06:44 PM
<head>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
<title>صفحة جديدة 7</title>
<style>
<!--
table.MsoNormalTable
{mso-style-parent:"";
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman"}
p.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;
direction:rtl;
unicode-bidi:embed;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm}
-->
</style>
</head>

<body>

<div align="right" dir="rtl">
<table class="MsoNormalTable" dir="rtl" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse">
<tr style="height: 23.25pt">
<td width="441" colspan="9" valign="top" style="width: 330.7pt; height: 23.25pt; border: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;">
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا</span></b></td>
</tr>
<tr style="height: 23.25pt">
<td width="69" valign="top" style="width: 51.5pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;
color:red">سَتُبْ</span></b></td>
<td width="48" valign="top" style="width: 36.0pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;
color:blue">دي</span></b></td>
<td width="60" valign="top" style="width: 45.0pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;
color:red">لَكلْ</span></b></td>
<td width="36" valign="top" style="width: 27.0pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;
color:blue">أِيْ</span></b></td>
<td width="36" valign="top" style="width: 27.0pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;
color:blue">يا</span></b></td>
<td width="48" valign="top" style="width: 36.0pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;
color:red">مُما</span></b></td>
<td width="36" valign="top" style="width: 27.0pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;
color:blue">كُنْ</span></b></td>
<td width="60" valign="top" style="width: 45.0pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;
color:red">تجا</span></b></td>
<td width="48" valign="top" style="width: 36.2pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;
color:blue">هِلَنْ</span></b></td>
</tr>
<tr style="height: 23.25pt">
<td width="69" valign="top" style="width: 51.5pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;color:red">
3</span><span lang="AR-SA">=<span style="color:red">11ه</span></span></b></td>
<td width="48" valign="top" style="width: 36.0pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;color:blue">
2=1ه</span></b></td>
<td width="60" valign="top" style="width: 45.0pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;color:red">
3</span></b></td>
<td width="36" valign="top" style="width: 27.0pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;color:blue">
2</span></b></td>
<td width="36" valign="top" style="width: 27.0pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;color:blue">
2</span></b></td>
<td width="48" valign="top" style="width: 36.0pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;color:red">
3</span></b></td>
<td width="36" valign="top" style="width: 27.0pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;color:blue">
2</span></b></td>
<td width="60" valign="top" style="width: 45.0pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;color:red">
3</span></b></td>
<td width="48" valign="top" style="width: 36.2pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;color:blue">
3</span></b></td>
</tr>
<tr style="height: 23.25pt">
<td width="117" colspan="2" valign="top" style="width: 87.5pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;color:blue">
2</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;
color:red">3</span></b></td>
<td width="132" colspan="3" valign="top" style="width: 99.0pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;color:blue">
22</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;
color:red">3</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;">=<span style="color:blue">4</span><span style="color:red">3</span></span></b></td>
<td width="84" colspan="2" valign="top" style="width: 63.0pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;color:blue">
2</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;
color:red">3</span></b></td>
<td width="108" colspan="2" valign="top" style="width: 81.2pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;color:blue">
3</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;
color:red">3</span></b></td>
</tr>
<tr style="height: 23.25pt">
<td width="69" valign="top" style="width: 51.5pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;color:red">
//ه</span></b></td>
<td width="48" valign="top" style="width: 36.0pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;color:blue">
/ه</span></b></td>
<td width="60" valign="top" style="width: 45.0pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;color:red">
//ه</span></b></td>
<td width="36" valign="top" style="width: 27.0pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;color:blue">
/ه</span></b></td>
<td width="36" valign="top" style="width: 27.0pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;color:blue">
/ه</span></b></td>
<td width="48" valign="top" style="width: 36.0pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;color:red">
//ه</span></b></td>
<td width="36" valign="top" style="width: 27.0pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;color:blue">
/ه</span></b></td>
<td width="60" valign="top" style="width: 45.0pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;color:red">
//ه</span></b></td>
<td width="48" valign="top" style="width: 36.2pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;color:blue">
/</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;
color:blue">/ه</span></b></td>
</tr>
<tr style="height: 23.25pt">
<td width="117" colspan="2" valign="top" style="width: 87.5pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;
color:red">فعو</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;
color:blue">لن</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;">=<span style="color:red">//ه</span><span style="color:blue">/ه</span>=<span style="color:blue">2</span><span style="color:red">3</span></span></b></td>
<td width="132" colspan="3" valign="top" style="width: 99.0pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;
color:red">مفا</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;
color:blue">عيلن</span></b></td>
<td width="84" colspan="2" valign="top" style="width: 63.0pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;
color:red">فعو</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;
color:blue">لن</span></b></td>
<td width="108" colspan="2" valign="top" style="width: 81.2pt; height: 23.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;
color:red">مفا</span></b><font color="#0000FF"><b>ع<span lang="ar-sa">ـلن</span></b></font></td>
</tr>
<tr>
<td width="441" colspan="9" valign="top" style="width: 330.7pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;">لاحظ
هنا</span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;">
1..الفردي..<span style="color:red">أحمر.</span>.فردي=<span style="color:red">وتد</span>=<span style="color:red">3</span></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;color:blue">
2..الأزرق..</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;">زوجي=<span style="color:blue">سبب</span>=<span style="color:blue">..2</span>..أو..حاصل..جمع
<span style="color:blue">2+2=4</span></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt"><b>
<span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;">
3..في..مفاعيلن،<span style="color:blue">عي..لُنْ</span>=<span style="color:blue">4</span>،<span style="color:blue">ع</span><span style="color:silver">يـ</span><span style="color:blue">لُن</span>=<span style="color:blue">عِلُن</span>=<span style="color:blue">3</span>(حذف
الياء)زرقاء..لأن..أصلها..أزرق</span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt"><b>
<span lang="AR-SA">4..</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;">لتناوب..بين..الزوجي..والفردي</span></b></td>
</tr>
</table>
</div>

</body>

</html>


الفرنت بيج لا تظهر كافة الألوان من حمراء وزرقاء ولا خطوط الجدول كاملة فمعذرة.
الفرنت بيج لا تظهر كافة الألوان من حمراء وزرقاء ولا خطوط الجدول كاملة فمعذرة.

الفرنت بيج لا تظهر كافة الألوان من حمراء وزرقاء ولا خطوط الجدول كاملة فمعذرة.

أبو بدر
07-10-2002, 11:24 PM
أخي سلاف:-

بارك الله لك هذا الجهد. ولكأنك وضعت اللبنة الأولى في افتتاح هذا القسم.
بارك الله فيك

اخوك
ابو بدر