: " "111
25-02-2018, 11:43 PM
( ٱۡۡ ٱ ٱ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ٰۥ ۡۡ ٰٗ ٰ ۡ ﴿٢﴾ ٱ ٱٰ ٰۡۡ ﴿٣﴾)

() ()


26-02-2018, 07:05 AM
() ()

.

26-02-2018, 12:38 PM
..... :

!

: !
: .... !

:

( (http://shamela.ws/browse.php/book-23591#page-3114) ) :

.

( (http://shamela.ws/browse.php/book-9057#page-4083)) :

: { } :
( ) .

( (http://shamela.ws/browse.php/book-9776#page-3543)) :

(3)
: [4] : ǡ : [3] . .
_ ( ) .

************

_ " " !
_ : !
_ .
_ ...
( ) !
( ) !


!

111
27-02-2018, 07:23 PM


ɿ