61.مأربة ولا حفاوةٌ: سلام گرگ بی طمع نیست

62.ما استتر من قاد الجملَ: شتر سواری دولا دولا نمیشه